24.02.2022

Покана

1. Вземане на решение за изключване на членове
2. Отчет за дейността на БФКСТ от Председателя на УС
3. Годишен финансов отчет за 2021 г. на БФКСТ
4. Обсъждане и приемане на Бюджет за 2022г.
5. Изменение и допълнение на Административно-устройствен правилнил; Избор на комисия, спортен директор, организационен секретар;
6. Приемане на отчет за изпълнение на 4 годишната програма по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС
7. Обсъждане на членство към международна спортна федерация
8. Приемане или отхвърляне на решения на органи на БФКСТ
9. Разглеждане на постъпили жалби до ОС
10. Приемане на пълноправни членове на БФКСТ
11. Други въпроси